Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
Vademruwe Malberg Vadem is een lengtemaat van zes voet.  
Vaesharteltweg Meerssenhoven De naam Vaeshartelt ontstond toen (Ser)Vaes van Mulcken het landgoed gelegen in het bos Hartelt erfde in de 14e eeuw. Petrus  Regout kocht het in 1841 in opdracht van en voor Koning Willem II en werd in 1851 zelf eigenaar.  
Vagevuur Binnenstad Zie het Vagevuur  
Valderen Heugem Zie Aan het Valderen Spèlstraot
Valentijn Clotsstraat Sint Maartenspoort Valentijn Clots of Klotz (ca 1648-1716), misschien in Maastricht geboren, werkte als militair ingenieur in de 2e helft van de 17e eeuw in Maastricht waar hij straten, pleinen en gebouwen tekende.  
Valeriushof Daalhof Marcus Valerius Maximus was telg uit een beroemd Romeins geslacht en in 307 v. Chr. de bouwer van een van de grote Romeinse heerbanen, de 'Via Valeria'.  
Valkeniersstraat Boschpoort Een jager, die gebruik maakt van gedresseerde roofvogels.  
Vallensbergweg Sint Pieter Oude kadastrale benaming  
van Akenstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester van Akenstraat Spaorestraot/sträötsje
van Akenweg Oud-Caberg Deze weg is genoemd naar het geslacht Van Aken, dat vele Maastrichtse magistraten voortbracht. Willem Maximiliaan Henricus van Aken (1799-1892) heeft meegewerkt aan de oprichting van de parochie van Caberg in 1876.  
van Assenstraat Scharn Derk van Assen (1891-1943) was samen met zijn vrouw actief in het verzet. Hij verleende hulp aan joodse vluchtelingen en onderduikers en zorgde voor valse persoonsdocumenten. Hij werd in Horst gefusilleerd.  
van Caldenborghlaan Scharn Zie Wethouder van Caldenborghlaan  
van den Berghstraat Sint Maartenspoort Johannes Gregorius van den Bergh (1824-1890), geboren te Maastricht, heeft als ingenieur bemoeienis gehad met de aanleg van spoorlijnen en bruggen , de voltooiing van de gasfabriek en het ontwerpen van een riolering in Maastricht. Van 1884 tot 1887 was hij minister van waterstaat, handel en nijverheid.  
van der Heydenstraat Borgharen In 1680 kwam de heerlijkheid Borgharen door aankoop in handen van de Luikse adellijke familie Van der Heyden à Blisia.  
van der Marckstraat Borgharen Zie Adolf van der Marckstraat.  
van Eyckstraat Boschpoort Jan en Hubert van Eyck zijn de grondleggers van de Vlaamse paneelschildering met olieverf in plaats van temperaverf  in het begin van de 15e eeuw. Waarschijnlijk komen zij van Maaseyck en mogelijk hebben zij in Maastricht gewoond. Jan van Eyck kan worden beschouwd als een van de grootste vernieuwers uit de geschiedenis van de schilderkunst.  
Van Goghstraat Amby Vincent van Gogh (1853-1890) was een van de belangrijke kunstschilders van Nederlandse afkomst van de 19e eeuw. Vóór de herindeling  was deze straat een deel van de Ir. Dingemansstraat.  
van Groesbeekstraat Wyckerpoort Zie Professor van Groesbeekstraat  
van Hamalstraat Borgharen Omstreeks 1400 verkreeg de familie van Hamal tot Elderen door erfenis de heerlijkheid Borgharen.  
van Hasseltkade Boschstraatkwartier André Henri van Hasselt (1805-1874), geboren in Maastricht,  was in de 19e eeuw in België een belangrijk dichter.  
van Heylerhofflaan Jekerkwartier Martinus Joannes van Heylerhoff (1776-1854)  mag gelden als een van de grondleggers van de lokale geschiedbeoefening.  
van Hovellstraat Heugemerveld Zie Baron van Hovellstraat  
van Isendornstraat Borgharen  In 1647 verkocht Markgraaf Albert van Merode de heerlijkheid Borgharen aan luitenant-kolonel Philibert van Isendorn à Blois.  
van Italliestraat Wyckerpoort Zie Professor van Italliestraat  
van Kanstraat Borgharen Zie Pastoor van Kanstraat  
van Meerbeekestraat Wittevrouwenveld Zie Schepen van Meerbekestraat  
van Merodestraat Borgharen Deze familie, ook wel  Scheifart van Merode genoemd, verwierf de heerlijkheid door huwelijk en bezat deze van 1450 tot 1647.  
van Oppenstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester van Oppenstraat  
van Pallandstraat Wittevrouwenveld Floris I van Pallandt (1537-1598), graaf van Culemborg, koos in het begin van de 80-jarige oorlog (1568-1648) de zijde van Willem van Oranje.  
van Panhuysstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen van Panhuysstraat  
van Rossumstraat Heugermveld Zie Kardinaal van Rossumstraat  
van Schaikweg Sint Pieter David Cornelis van Schaik (1888-1972) was electrotechnisch ingenieur, geoloog, kenner van de Sint-Pietersberg en van het Limburgse landschap alsmede publicist.  
van Slijpestraat Amby Het geslacht van Slijpe heeft van 1742 tot 1880 het huis Severen in Amby in bezit gehad. Verschillende telgen vervulden met tussenpozen van eind 17e eeuw tot ongeveer de eerste helft van de 19e eeuw het ambt van burgmeester van Maastricht.  
van Veldekeplein Binnenstad Zie Henric van Veldekeplein  
Varensdaal de Heeg De varen (Pterophyta) is een zeer oude plantensoort, die in vele varieteiten over de gehele wereld en in alle klimaten voorkomt. Karakteristiek zijn de meestal veervormige bladeren en de voortplanting, die niet door middel van bloemen en zaden geschiedt maar door sporen.  
Vaubanstraat Brusselsepoort Na de verovering van Maastricht in 1673 door koning Lodewijk XIV bracht de vestingbouwkundige in Franse dienst, S. le Prestre, seigneur de Vauban (1633-1709), belangrijke verbeteringen aan in het fortificatiestelsel van de stad. Hij geldt als een belangrijk vernieuwer op het terrein van vestingontwerpen.  
Vazalruwe Malberg Vazal is een persoon, die zich onder de bescherming van een machtig heer stelde en aan wie hij als tegenprestatie diensten bewees met raad en daad, zoals krijgsdienst.  
Veerlinxstraat Boschstraatkwartier Waar de stadsmuur van 1229 een hoek maakte van de Kleine Gracht naar het zuiden langs de Maas lag de Veerlinxpoort.  
Veldekeplein Binnenstad Zie Henric van Veldekeplein  
Veldspaatstraat Pottenberg verzamelnaam voor een aantal siliciumhoudende mineralen, die het hoofdbestanddeel vormen van gesteenten en zand. Veldspaat is een belangrijke grondstof voor de keramiekindustrie.  
Veldstraat Heer oude naam  
Veldstraat Vroendaal Zie buurt 62 Heer.  
Veldwezeltstraat Dousberg-Hazendans Veldwezelt maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Lanaken.  
Veliahof Daalhof Velia is een van de zeven heuvels van Rome.  
Velijndonk Oud-Caberg Velijn is een papiersoort.  
Vendelplein Malberg Vendel is het vaandel van een legeronderdeel. In de 16e en 17e eeuw was het een benaming van een militarie eenheid overeenkomende met een compagnie.  
Venkelbeemd Heugem Venkel (Foeniculum Dulce Umbelliferae). Eenjarige plant, die meestal gebruikt wordt als keukenkruid bij het inmaken van uitjes, komkommers en augurken.  
Verbindingspad ? Itteren Oude kadastrale benaming  
Verduynenstraat Nazareth Zie Kasteel Verduynenstraat  
Vergiliushof Daalhof Vergilius (70-19 voor Christus) was een Romeins dichter.  
Verheggenplein Heugemerveld Zie Aalmoezenier Verheggenplein  
Verheggenstraat Heugermeveld Zie Aalmoezenier Verheggenstraat  
Verlengde Kazemattenstraat Statenkwartier Deze straat ligt in het verlengde van de Kazemattenstraat.  
Verlengde Kazemattenstraat Frontenkwartier Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Verssdaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer: In de Verssdelle.  
Verwerhoek Jekerkwartier De naam Verwerhoek is ontleend aan de aldaar woonachtige lakenwevers en lakenververs. De naam ontstond in de eerste helft van der 15e eeuw.  
Verzetstraat Heer Deze straat is genoemd als herinnering aan het verzet en de slachtoffers daarvan in Heer tijdens Wereldoorlog II.  
Vestahof Daalhof Vesta is de godin van de huiselijke haard. Haar priesteressen waren de Vestaalse maagden, die in Rome in hoog aanzien stonden.  
Veulenerbank Wolder Veulen was in de Middeleeuwen een redemptiedorp van Maastricht. Een redemptiedorp kon van oudsher zijn aandeel in de te betalen lasten voor een jaarlijkse som afkopen. Veulen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Heers.  
Veyestraat Sint Maartenspoort zie Francois de Veyestraat  
Vezeldonk Oud-Caberg Vezel is de basisgrondstof voor papier.  
Via Regia Brusselsepoort Ontleend aan de oudste bekende benaming voor de Bredestraat. Het was in het Rooms-Duitse Rijk de benamimg voor de grote verbindingswegen.   
Via Regia Malberg Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Via Regia Dousberg-Hazendans Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Viaductweg Wyckerpoort Genoemd naar het hier gelegen viaduct over de spoorlijn Sittard/Heerlen.  
Viaductweg Nazareth Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
Viaductweg Limmel Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
Vic Reindersstraat Brusselsepoort De dichter (Vic) Mathieu Antoine Victor Reinders (1888-1961), Maastrichtenaar, was van beroep leraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de RK HBS en Gymnasium te Maastricht en schreef daarnaast proza en poezie.  
Victor de Stuersstraat Brusselsepoort Victor Eugène Louis de Stuers (1843-1916) was zowel als ambtenaar op Binnenlandse Zaken, als kamerlid en als publicist de stuwende kracht van een beweging voor het behoud van monumenten van geschiedenis en kunst in Nederland. Hij droeg krachtig bij aan het herstel van vele monumenten in Maastricht.   
Viennahof Daalhof Vienna (nu Vienne) was een belangrijke Romeinse stad aan de Rhone ten zuiden van de hoofdstad van Gallia: Lyon.  
Vierdelruwe Malberg Een vierdel (viedel of verrel) is een vierendeel van honderd plus een, dus zesentwintig.  
Vierduitruwe Malberg Een vierduitenstuk is een voormalige bronzen geldstuk er waarde van tweeëneenhalve cent.  
Viertorenstraat Jekerdal Viertoren is de Middeleeuwse benaming van een terrein wellicht genoemd naar een gebouw met vier torens gelegen bij de Jeker.  
Vieversgrubweg Scharn Oude kadastrale benaming  
Vijfharingenstraat Binnenstad Eind 16e eeuw wordt de Vijfharingenstraat in een document genoemd. De naam is afkomstig van een huis met als naam 'in de vijf Haringen'. Vefèrringestraot/sträötsje
Vijfkoppen Jekerkwartier In 1638 werden vijf personen waaronder pater Vink terechtgesteld omdat zij verdacht werden van een poging Maastricht te verraden aan de Spanjaarden. Hun hoofden werden op pinnen gestoken op het nabij gelegen rondeel dat sindsdien deze naam draagt. De Vief Köp
Vijverdalseweg Scharn Zie buurt 46 Amby  
Vijverdalsweg Amby Vijverdal is een oude kadastrale benaming voor het terrein waarop thans het psycho-medisch streekcentrum Vijverdal staat.  
Vinkenslag de Heeg Toegangsweg naar een woonwagencentrum, waar bijna alle straten naar vinkensoorten zijn genoemd. Is zowel de naam voor het gezang van vinken als van een slagnet om ze te vangen.  
Violabeemd Heugem Viola ( Violaceae). Een geslacht met 500 soorten winterharde eenjarige en overblijvende kruidachtige planten. De gekweekte soorten bloeien rijk en bestaan in allerlei kleuren.  
Vissersmaas Binnenstad De Vissersmaas is genoemd naar de vissers die hier woonden en de gevangen vis verhandelden.  
Vizierruwe Malberg Een vizier is een klep om de openingen in de helm af te sluiten zonder het zicht al te zeer te belemmeren alsmede een toestel op de loop van een wapen om het richten bij het schieten te vergemakkelijken.  
Vleeshouwersdreef Belfort Vleeshouwers zijn slagers en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het vleeshouwersambacht.  
Vliegenstraat Mariaberg Zie Willem Vliegenstraat  
Vlieguutruwe Malberg Een vlieguut is een in 1413 voor het eerst genoemde Maastrichtse munt geslagen door de Prins-bisschop van Luik. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de vele adelaarsmunten die hier circuleerden.  
Vlijtingerbank Wolder Vlijtingen was vroeger een bank (dorp) van het Sint-Servaaskapittel. Sinds 1977 maakt Vlijtingen deel uit van de Belgische gemeente Riemst.  
Vlijtingerweg Wolder Idem.  
Vlijtingerweg Daalhof Zie buurt 14 Wolder.  
Voederruwe Malberg een voeder is ongeveer 1000 liter en de grootste oude maat voor vloeistoffen, met name voor wijn.  
Voedingskanaalweg Boschpoort Deze weg leidt  naar het zogenaamde Voedingskanaal, bestemd om Maaswater in de Zuid-Willemsvaart te laten.  
Voetpad naar de Weerd Itteren Oude kadastrale benaming  
Vogelstraat Sint Maartenspoort Zie Karel de Vogelstraat  
Vogelzang Randwyck Deze naam is afkomstig van een in die buurt gelegen 18e eeuwse boerenhoeve.  
Volantruwe Malberg een volant is een middeleeuwse munt  
Voldersdreef Belfort Een volder of voller is iemand die wollen weefsels vervilt met onder andere urine.  
Volksbondweg Mariaberg Deze weg is genoemd naar de R.K. Volksbond, een organisatie van katholieke arbeiders die later opging in de Katholieke Arbeiders Beweging.  
Volksplein Mariaberg Zie Volksbondweg. Het College van B&W  had Volksbondsplein voorgesteld maar om praktische redenen is de naam verkort.  
Volmolen Randwyck Molen voor het vollen (stampen) van textiel.  
Voltastraat Wittevrouwenveld Alessandro Volta (1745-1827), ontdekker van de electrische stroom.  
Vonkendaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Vonckhage. op die Vonckhaege, In de Vinckhage.  
Vos -Cour Statenkwartier Zie Charles Vos -Cour  
Vossenvoetpad Campagne Oude kadastrale benaming.  
Vranckenplein Wolder zie Monseigneur Vranckenplein  
Vranckenstraat Wolder Zie Monseigneur Vrankenstraat  
Vrankenstraat Heer Zie Wethouder Vrankenstraat  
Vredeslaan Scharn Drie straten die nabij de kerk van Sint Antonius van Padua uitkomen hebben de namen, vrede, vrijheid en gerechtigheid gekregen als idealen van de mensheid.  
Vrerenstraat Dousberg-Hazendans Vreren maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Vrijheidslaan Scharn Drie straten die nabij de kerk van Sint Antonius van Padua uitkomen hebben de namen vrede, vrijheid en gerechtigheid gekregen als idealen van de mensheid.  
Vrijthof Binnenstad De meest waarschijnlijke betekenis van de naam is een gebied binnen de immuniteit (buiten het wereldijk gezag vallend gebied) van de Sint-Servaas. Vriethof
Vroendaalpad Vroendaal zie Vroendaelweg.  
Vroenhoven/Molenweg Sint Pieter Weg naar de Jekermolens  
Vroenhovenweg Biesland De oude weg naar de voormalige gemeente Vroenhoven. Hij eindigt nu bij het Albertkanaal. Vroenhoven maakt sinds 1977 deel uit van de gemeente Riemst.  
Vroenhovenweg Campagne Zie buurt 12 Biesland.  
Vroenhovenweg Wolder Zie buurt 12 Biesland.  
Vrouweplein Binnenstad Zie Onze Lieve Vrouweplein  
Vrouweplein Jekerkwartier Zie Onze Lieve Vrouweplein  
Vrouwewal Jekerkwartier Zie Onze Lieve Vrouwewal  
Vulcanushof Daalhof Vulcanus is de god van het vuur.  
Vuurdoorn Scharn Pyracantha. Stekelige, groenblijvende heester met na de bloei opvallende gele, oranje of rode bessen.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök