Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
P. de Coubertinweg Wittevrouwenveld Pierre Frédy Baron de Coubertin (1863-1937) stichtte in 1894 het Internationale Olympische Comite, dat in 1896 de eerste Olympische Spelen van de moderne tijd organiseerde.  
P. Debyeplein Randwyck Zie P. Debyelaan.  
P. Debyelaan Randwyck Professor Petrus Josephus Wilhelmus Debye (1884-1966) Maastrichts natuurkundige, verwierf grote bekendheid door zijn onderzoek op het gebied van de natuurkunde en de fysische chemie. In 1936 kreeg hij de Nobelprijs voor scheikunde.  
Padualaan Scharn Sint Antonius van Padua (1195- 1231) trad in in de Orde van de Franciscanen en trok als prediker rond in Italië. Hij werd vanwege de vele mirakelen al een jaar na zijn overlijden heilig verklaard. Deze straat heette tevoren Sint Antonius van Padualaan bij raadsbesluit van  25 november 1952.  
Paemhofstraat Heer Genoemd naar een grote boerenhoeve in Heer.  
Palatijnhof Daalhof Palatinus is een van de zeven heuvels van Rome waarop de oudste nederzetting van Rome gebouwd was. In de keizertijd was hij volgebouwd met keizerlijke paleizen..  
Palembangweg Mariaberg Een stad op het eiland Sumatra, gelegen in de Indonesische archipel.  
Pallantstraat Wittevrouwenveld Zie van Pallantstraat  
Pallashof Daalhof Pallas is de bijnaam van de godin Athena, godin van de wijsheid.  
Palmslagruwe Malberg Een palmslag is een slag met de vlakke rechterhand in die van de andere partij om een overeenkomst, vooral bij paarden- en veehandel, te bevestigen.  
Paltsstraat Wittevrouwenveld Mogelijk heeft er in Maastricht een palts, een residentie voor vorsten op doorreis, aan het Vrijthof gelegen. Aangenomen wordt dat het huidige Theater aan het Vrijthof op een in de 10e eeuw gebouwde palts staat.  
Pancerstraat Malpertuis Pancer is een bever en klager tegen de vos.  
Pandectendonk Oud-Caberg Pandecten zijn verzamelingen van uitspraken van Romeinse rechtsgeleerden. De naam werd ook gebruikt voor een oud standaardpapierformaat.  
Pandoerpad Biesland De Pandoeren vormden van 1741- 1756 een afzonderlijk corps ruiters van het Oostenrijkse leger. Zij speelden een rol in de militarie operaties rond Maastricht in 1747-1748.  
Panhuysstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen van Panhuysstraat  
Papaverweerd Heugem Papaver (Papaveraceae). Wordt ook wel klaproos genoemd. Een geslacht met 100 een- en tweejarige en overblijvende kruidachtige planten. De bloemen hebben over het algemeen vier brede elkaar overlappende kroonbladeren, die naar de basis toe spits toelopen en zo de bloem de typische kom of schaalvorm geven.  
Papendaalstraat Dousberg-Hazendans Papendaal vormt thans een buurtschap in de gemeente Zutendaal.  
Papenstraat Binnenstad Paap is een Middeleeuwse benaming voor priester. In de nabijheid van de Sint-Servaas- en de Sint-Janskerk woonden kanunniken en geestelijken. De Papenstraat stond vanaf de 15e eeuw onder deze naam bekend. Sedert de hervorming kreeg 'paap' een negatieve klank.  
Papenweg Villapark De Papenweg in Sint Pieter werd voor de annexatie van 1920 Papenstraat genoemd. Deze leidde naar de voormalige parochiekerk en wordt al in 1380 vermeld.  
Papyrussingel Oud-Caberg Papyrus is een Egyptische moerasplant waarvan sinds ca. 3100 v. Chr. een op papier gelijkend schrijfmateriaal werd gemaakt. Het Nederlandse woord papier is hiervan afgeleid.  
Parafeustraat Pottenberg Parafeu is vuurvast aardewerk.  
Parallelweg  Sint Maartenspoort Deze weg loopt parallel aan de spoorlijn.  
Parallelweg  Wyck Zie buurt 5 Sint Maartenspoort.  
Parisstraat Heugemerveld Zie Hubert Parisstraat  
Parkweg Villapark Deze weg liep vroeger langs het stadspark in het verlengde van de Hoge Kanaaldijk.  
Parmastraat Wittevrouwenveld Alexandro Farnese, Hertog van Parma (1545-1592) was Spaans landvoogd in de Nederlanden. Onder zijn bevel werd  Maastricht  op 29 juni 1579 ingenomen.  
Pasestraat Itteren De naam is mogelijk afgeleid van het latijnse woord 'pascua' , dat weide betekent. Een deel van deze straat heette vóór de herindeling van 1970 Vrijthof.  
Pasmansstraat Wyckerport Zie Professor Pasmansstraat  
Passementmakersdreef Belfort Passementen zijn snoeren en tressen voor uniformen.  
Pasteurpad Brusselsepoort Zie Louis Pasteurpad  
Pastoor de Weverstraat Heer Joseph Marie Alexander de Wever (1854-1940) was van 1901 tot 1917 pastoor te Heer en de bouwpastoor van de kerk van Sint Petrus Banden.  
Pastoor Delruellestraat Brusselsepoort Ludovicus Pascal Delruelle (1735-1807) was sinds 1783 met een onderbreking van 1798 tot 1802 Pastoor van de Sint- Martinusparochie in Wyck. Hij is ook bekend als dichter in het Maastrichts dialect.  
Pastoor Habetsstraat Brusselsepoort Jos Habets (1829-1893), was sinds 1878 pastoor te Oud-Vroenhoven en sinds 1881 de eerste rijksarchivaris van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht. Hij publiceerde veel op het gebied van regionale geschiedenis en archeologie.  
Pastoor Habetsstraat Frontenkwartier Zie buurt 20 Brusselsepoort. De Mäönt
Pastoor Haesenstraat Wolder Hendrikus Josephus Hubertus Haesen (1873-1954) was vanaf 1920 pastoor in Wolder.  
Pastoor Heijnenstraat Heer Joseph Heijnen (1865-1946) was van 1917 tot 1939 pastoor van de parochie van Sint Petrus Banden.  
Pastoor Jacobsweg Wittevrouwenveld Johannes Jacobs (1878-1960) stichtte in 1924 de parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in het Wittevrouwenveld. In hetzelfde jaar werd hij als pastoor geinstalleerd. Hij was de initiatiefnemer van de aanleg van de in deze wijk gelegen begraafplaats Oostermaas. Tevoren heette deze weg Wittevrouwenvoetpad.  
Pastoor Jacobsweg Scharn Zie buurt 42 Wittevrouwenveld.  
Pastoor Janssenlaan Scharn Albert Hubert Jean Janssen (1891 -1963) stichtte en bouwde de kerk van de parochie van Sint Antonius van Padua in het stadsdeel Scharn. Van 1936 tot 1958 was hij er pastoor. Deze straat heette tevoren Acacialaan bij raadsbesluit van 25 november 1952..  
Pastoor Kribsweg Villapark Johannes Mathias Kribs (1822-1901) was van 1869 tot 1896 pastoor van de parochie van Sint Pieter. Hij bouwde de neogothische kerk, die nu St. Pieter op de berg heet.  
Pastoor Lanckohrstraat Amby Jan Willem Joseph Lanckohr (1902-1963), was van 1956 tot 1962 pastoor van de Sint Walburgaparochie in  Amby.  
Pastoor Moormanstraat Boschpoort Johannes Theodorus Moorman (1895-1957) kwam in 1921 als kapelaan in de in hetzelfde jaar gestichte Sint Hubertusparochie, waar hij in 1931 als pastoor werd benoemd.  
Pastoor van Kanstraat Borgharen Johannes Matheus van Kan (1874-1953) was van 1924 tot 1935 pastoor van Borgharen.  
Pastoor Wijnenweg Mariaberg Jan Hendrik Wijnen (1838-1909)  was kapelaan van de Sint- Mathiasparochie en rector van het gesticht 'In den Nieuwenhof' te Maastricht. Hij heeft zich met name ingezet voor de arbeiderskwestie (Arbeidersenquête 1887) en het lager onderwijs. Later werd hij pastoor te Limbricht en Breust.  
Pastoorsstraat Heugem Zie Heugemer Pastoorsstraat  
Pastoorstraat Boschstraatkwartier Zie Maastrichter Pastoorstraat  
Pastoorstraat Wyck Zie Wycker Pastoorstraat  
Patakonruwe Malberg Een patakon of pattacon is de Spaanse benaming voor een zilveren Albertusdaalder.  
Pater Alexanderstraat Itteren Alexander Joseph Hubertus Lardinois (1926-1986), geboren in Itteren, heeft 21 jaar missiewerk verricht in de Belgische Kongo.  
Pater Kustersweg Heer Joannes Mathieu Kusters (1866-1944) van de congregatie van de priesters van het H.Hart van Jezus, richtte in 1911 het voogdijgesticht Sint Joseph in Heer op  en werd de eerste rector van dit instituut. Daarnaast bouwde hij in 1913 het Sint Gerlachus Sanatorium voor drankzucht.  
Pater Lemmensstraat Jekerdal Felix Henricus Hubertus Lemmens (1850-1906) was als priester-missionaris vanaf 1888 in Suriname onder de melaatsen werkzaam en overleed daar aan deze ziekte.  
Patersbaan Kommelkwartier De Patersbaan is de weg die vanaf de Tongersestraat naar het voormalige, derde klooster en kerk van de Paters Franciscanen liep. De kerk en het klooster werden in het midden van de 19e eeuw gebouwd en in 1969 afgebroken.  
Patoustraat Boschpoort Patou is een term uit de jacht voor lopend wild.  
Patrijzenpad Boschpoort Patrijs (Perdix perdix) is een inheemse wilde hoendersoort voorkomend in een open landschap.  
Paul-Henri Spaaklaan Randwyck Paul Henri Spaak (1890-1972), Belgisch staatsman, de eerste voorzitter van de Verenigde Naties, Secretaris-Generaal van de NAVO en een groot ijveraar voor een verenigd Europa.   
Paul-Henri Spaakplein Randwyck Idem.  
Paus Leo XIII plein Heugemerveld Paus Leo XIII (1810-1903) publiceerde in 1891 de bekende encycliek Rerum Novarum over het arbeidersvraagstuk.  
Paus Leo XIII straat Heugemerveld Idem.  
Peerboltestraat Heugemerveld Lambertus Lietaert Peerbolte ( 1870- 1937) was hoofd van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 1913-1918 en sociaal voorvechter.  
Peerdekensruwe Malberg Een peerdeken is een Gelderse zilveren munt met een afbeelding van een ruiter.  
Peerhegge Amby Peer (Pyrus Communis Rosaceae). Winterharde, bladverliezende boom. Bloeit in het voorjaar. De boom levert eetbare vruchten in de late zomer en herfst en krijgt vaak fraaie herfstkleuren.  
Pelikaanstraat Scharn Genoemd naar het KLM-vliegtuig dat in 1933 in recordtijd een kerstpostvlucht naar Batavia (thans Djakarta) maakte.  
Penatenhof Daalhof Penaten zijn Romeinse huisgoden.  
Penningruwe Malberg Penning is oorspronkelijk een andere naam voor  de denier, een kleine Middeleeuwse zilveren munt, die zijn naam ontleent aan de Romeinse denarius.  
Peppelhoven Amby Peppel of Populier (Populus Salicaceae). Een geslacht met 35 soorten snel groeiende winterharde, bladverliezende bomen, die zich lenen voor hoge omheiningen en windhagen.   
Pergamijndonk Oud-Caberg Pergamijn is een papiersoort,  die lijkt op perkament, bewerkte dierenhuid die als schrijfmateriaal in gebruik was vóór de invoering van papier.  
Perroenweg Villapark De perroen is het hoogheidsteken van het prinsbisdom Luik, waartoe de heerlijkheid Sint Pieter vroeger behoord heeft.  
Perzikpad Amby Perzik (Prunus Persica Rosaceae). De perzik is een winterharde, bladverliezen boom, die vrucht draagt met een fluweelachtige, behaarde schil en een pit met diepe groeven.  
Peter Gielenstraat Caberg Peter Gielen (1863-1943) werd in 1891 directeur van de zangvereniging Mastreechter Staar. Daarnaast bespeelde hij ruim 50 jaar het orgel in de Sint-Mathiaskerk.  
Peter Huyssenslaan Caberg Peter Huyssens (1577-1673) bouwde als lekebroeder van de Jezuïeten en als architect de voormalige Jezuïetenkerk in Maastricht. De kerk draagt thans de naam Bonbonnière en fungeert als congrescentrum en kleinkunsttheater.  
Petersheimstraat Nazareth Zie Kasteel Petersheimstraat  
Petersstraat Amby Zie Jan Petersstraat  
Peterstraat Wittevrouwenveld Zie Czaar Peterstraat  
Petrus Bandenplein Heer Zie Plein Sint Petrus Banden  
Petrus Gaginstraat Caberg Petrus Gagini (1747- ca.1813) voerde in Maastricht stucdecoraties uit. In 1922 is een door hem vervaardigde wandversiering uit een pand in de Capucijnenstraat overgebracht naar het Stadhuis.  
Peutgensweg Scharn Dankt zijn naam waarschijnlijk aan de familienaam Peutgens.  
Peutgensweg Amby Zie buurt 45 Scharn.  
Peymeestersdreef Belfort Een peymeester is in het Middeleeuws Maastricht een stadsontvanger en behoorde tot de functionarissen van het stadsbestuur. Er was een Luikse en een Brabantse peymeester.   
Philipsweg Heer Deze weg is genoemd naar de  vroeger in de nabijheid gelegen  fabriek voor radio-onderdelen van Philips Eindhoven.  
Phoenixweg Bosscherveld De naam is afkomstig van een alhier gelegen fabriek voor steen en aardewerk met de naam Phoenix of Feniks. Een feniks is een mythische vogel, die verjongd uit zijn as verrijst.  
Picardenlaan Biesland Het regiment van Picardië speelde een belangrijke rol in de omgeving van de Tongersepoort bij de belegering van Maastricht in 1673 door de Franse koning Lodewijk XIV.  
Pichotstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen Pichotstraat  
Pierre Dresenstraat Scharn Pierre Marie Joseph Dresen (1897-1941) was een verzetspionier en leider van de RAF- groep. Deze groep verzamelde wapens en springstoffen voor het plegen van sabotage en verspreidde het illegale blad 'Oranjepost'; verleende hulp aan de eerste geallieerde vluchtelingen.  
Pierre Kerstenstraat Boschpoort Pierre Kersten (1789-1865), was leraar klassieke talen aan de Latijnse stadsschool, sinds 1817 Atheneum Maastricht. In Luik nam hij de redactie van de krant Courrier de la Meuse over en stichtte hij het maandblad Journal Historique et Littéraire.  
Pieter Poststraat Caberg Pieter Post (1608-1669), architect,  bouwde  onder andere het Stadhuis van Maastricht. Het stadhuis geldt als het hoogtepunt van de Nederlandse burgerlijke barok in Maastricht. Op 't Overe
Pieterskade Jekerkwartier Zie Sint Pieterskade  
Pieterskade Villapark Zie Sint Pieterskade  
Pietersluisweg Villapark Zie Sint Pietersluisweg  
Pieterstraat Jekerkwatier Zie Sint Pieterstraat  
Pijlsstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Pijlsstraat  
Pinaylaan Randwycl Zie Antonie Pinaylaan  
Pintepad Malpertuis Pinte is een hen en dochter van Cantecleer, die het lijk van haar zuster naar de koning draagt.  
Planckstraat Heer Zie Max Planckstraat Slevrouweplein
Planetenhof Daalhof Planeten zijn hemellichamen, die een vaste baan om de zon beschrijven.Zij dragen de namen van de Romeinse hoofdgoden.   
Plankstraat Binnenstad Het is onzeker of er vroeger in deze straat een vleeshuis lag. Indien dit het geval was, dan zou plank afkomstig kunnen zijn van de plank, waarop het vlees werd gesneden of gekapt. Een andere mogelijkheid is, dat hier mensen woonden, die met hout werkten. Slevrouwewal
Planodonk Oud-Caberg (in) plano is de term die gebruikt wordt voor papier dat wel al tot vellen gesneden is maar nog niet gevouwen.  
Plantagobeemd Heugem Plantago (Alisma). Wordt ook wel Weegbree genoemd. Een wereldwijd voorkomend geslacht dat circa 200 soorten een- en tweejarige vaste planten  telt, waaronder enkele als onkruid beschouwde soorten.  
Plantijndomein Randwyck Christoffel Plantijn (1520-1589) richtte in 1555 een drukkerij op in Antwerpen en gaf werken uit van hoge kwaliteit. Thans is de drukkerij het Museum Plantin-Moretus.  
Plataanhoven Amby Plataan (Platanus Platanaceae). Een geslacht met 10 soorten winterharde, bladverliezende bomen, die wel een hoogte van 30 meter of meer kunnen bereiken en luchtverontreiniging verdragen. Bladeren lijken op die van een esdoorn, maar zijn groter en staan verspreid in plaats van tegenoverstaand. De niet eetbare vruchten lijken op stekelige ballen  en  hangen aan lange stelen.  
Plateauweg Villapark Deze weg loopt naar het plateau (vlakke bovenkant) van de Sint Pietersberg.  
Platielstraat Binnenstad In de 16e eeuw werd de eerdere naam Nieuwstraat, vervangen door Platielstraat. Vermoedelijk heeft een uithangbord met een plateel (schotel) tot deze naamsverandering geleid  
Plein 1992 Wyck Genoemd naar het in 1992 gesloten Verdrag van Maastricht.  
Plein Sint Petrus Banden Heer Het plein is genoemd naar de aldaar gelegen kerk Sint Petrus Banden in Heer. Petrus zou tijdens zijn gevangenschap in Rome door engelen van de banden (ketenen) zijn bevrijd.  
Plenkershoven Jekerdal Oude kadastrale benaming. Plenker (t) hangt samen met plenke, d.w.z. hout, hoven zijn tuinen of boerderijen. Zo kan de naam verklaard worden als 'houten boerderijen' of als door 'houten omheiningen afgepaalde tuinen'.  
Pletzersstraat Wolder De Dorpstraat werd reeds lang door bewoners Pletzersstraat genoemd, alvorens deze naam officieel in gebruik kwam. Mogelijk is deze naam ontstaan, omdat men door de modder moest plassen/waden (platsjen) maar hij zou ook naar een eigennaam kunnen verwijzen.  
Pliniushof Daalhof C.Plinius Secundus (ca. 24-79) is een Latijnse schrijver. Hij kwam om bij de grote uitbarsting van de Vesuvius in 79, die Pompei en Herculaneum vernietigde.  
Plutohof Daalhof Pluto  de god van de onderwereld.  
Poelgaard Heer Poel is een plas stilstaand water.  
Poelsplein Heugemerveld Zie Monseigneur Poelsstraat  
Poelsstraat Heugemerveld Zie Monseigneur Poelsstraat  
Polisstraat Brusselsepoort Zie Laurent Polisstraat  
Polvertorenstraat Kommelkwartier De Polvertoren  lag aan de noordzijde van de Tongersepoort en diende tot bewaring van buskruit (pulver).  
Pomerollaan Campagne Pomerol is een Appellation in de Bordelais op de Rive Droite, die een aantal bekende rode wijnen voortbrengt.  
Pommardlaan Campagne Pommard is een Appellation van de Cote de Beaune in de Bourgogne met 28 Premiers Crus en producent van uitsluitend rode wijnen.  
Pomonahof Daalhof Pomona is de oud-Latijnse godin van de vruchten.  
Pompenstraat Boschstraatkwartier In de 18e eeuw hadden verschillende personen, zoals bierbrouwers, het privilege om met pompen water uit de Maas te halen.  
Ponjaardruwe Malberg Een ponjaard is een korte degen of dolk en thans vooral nog bekend als onderdeel van de uitrusting van adelborsten.  
Poortersruwe Malberg Een poorter is een burger van een stad in de Middeleeuwen, die in het genot is van de rechten van de stedelijke gemeenschap. Men werd poorter door geboorte of door toelating. In Maastricht werden 'poorters'  meestal burgers genoemd.  
Poppelmondevoetpad Sint Pieter Zie Poppelmondeweg  
Poppelmondeweg Sint Pieter Poppel is peppel of populier; mont is berg. Kan ook afkomstig zijn van een familienaam.  
Poppelmondeweg-1e zijweg Sint Pieter Zie Poppelmondeweg  
Poppelmondeweg-2e zijweg       Poppelmondeweg-3e zijweg       Poppelmondeweg-4e zijweg Sint Pieter Zie Poppelmondeweg  
Populierweg Limmel Vóór de annexatie van 1920 heette deze weg Harendijk en was de oorspronkelijke weg naar Borgharen.  
Porseleinstraat Brusselsepoort Zie buurt 23 Pottenberg.  
Porseleinstraat Pottenberg Hoogwaardig keramisch materiaal dat vaak toegepast wordt voor bijzondere serviezen en technische toepassingen.  
Porthoslaan Biesland Porthos, een bijnaam van Monsieur du Vallon de Bracieux,  is een van de drie musketiers uit de gelijknamige roman van Alexander Dumas.  
Postbaan Oud-Caberg Deze weg was een onderdeel van de postverbinding van Maastricht naar Brussel en 's Hertogenbosch.  
Postbaan Bosscherveld Zie buurt 26 Oud-Caberg.  
Postbaan Belvedere Zie buurt 26 Oud-Caberg.  
Postduifstraat Heer Genoemd naar het KLM-vliegtuig dat in 1927 de eerste postretourvlucht naar Batavia ( thans genaamd Djakarta) maakte.  
Posthoornstraat Belvedere Koperen blaasinstrument waarmee de postrijders hun komst aankondigden.  
Postmesstraat Caberg Zie Joseph Postmesstraat  
Poststraat Caberg Zie Pieter Poststraat  
Postwagenstraat Belvedere genoemd naar de postkoetsen die vanaf het midden van de 17e tot het midden van de 19e eeuw postdiensten onderhielden door heel Europa.  
Pottenbergerweg Dousberg-Hazendans Weg naar de buurt Pottenberg  
Potterieplein Pottenberg Potterie is een oude Maastrichtse benaming voor  aardewerk.  
Potteriestraat Pottenberg Idem.  
Praaglaan Randwyck Praag is sinds 1348 een universiteitsstad.  
Praamkade Beatrixhaven Praam is een 19e eeuws binnenwatervaartuig zonder zeeg met kenmerkende rechtopstaande, soms zelfs naar binnen vallende, spitse steven en spitse kont.   
Praktizijnsruwe Malberg Een praktizijn was oorspronkelijk  een rechtsgeleerde, die partijen bijstond bij het voeren van een proces. Thans is het een niet academisch gevormde juridisch adviseur, een zaakwaarnemer.  
Preekherengang Binnenstad De Preekherengang is genoemd naar het hier gevestigde voormalige klooster en de nog bestaande kerk van de preekheren of Dominicanen. Zij waren volgelingen van de Spanjaard Sint Dominicus en richtten zich vooral op de zielzorg onder de burgerij.  
President Kennedyplein Heer Ter herdenking van John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), president van de Verenigde Staten van Amerika en in 1963 vermoord. Op d'n Aanker
President Rooseveltlaan Wyckerpoort Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) president van de Verenigde Staten van Amerika tijdens Wereldoorlog II.  
President Rooseveltlaan Wittevrouwenveld Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
Prestantstraat Caberg De naam van een orgelregister, waarvan de pijpen in het front van het orgelmeubel staan.  Het woord prestant is afkomstig van het Latijinse praestare, dat 'op de voorgrond staan' betekent.  
Prickstraat Wolder Zie Willem Prickstraat  
Primulabeemd Heugem Primula (Primulaceae) Wordt ook wel Sleutelbloem genoemd. Een geslacht met dan 500 soorten bladverliezende en groenblijvende, winterharde en niet winterharde overblijvende planten. De planten zijn verspreid over de noordelijke gematigde zone en meer zuidelijke gelegen gebergten. De bloemen zijn vlak uitgespreid en in enkele gevallen klokvormig.  
Prins Bisschopsingel Jekerkwartier De prins-bisschoppen van Luik regeerden tot 1632 tezamen met de Hertogen van Brabant en na 1632 tezamen met de Staten-Generaal over Maastricht.  
Prins Bisschopsingel Villapark Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Prins Hessen Casselstraat Jekerkwartier Frederik landgraaf van Hessen-Cassel (1747-1837) was de laatste militaire gouverneur van Maastricht. Hij capituleerde in 1794 voor de Fransen.  
Prins Mauritslaan Scharn  Prins Maurits (1567-1625) was de zoon van Willem van Oranje. Hij had verschillende functies in de Republiek, waaronder die van stadhouder. Hij probeerde in 1592 en 1594 tevergeefs Maastricht op de Spanjaarden te veroveren. Het gedeelte, dat in de voormalige gemeente heer ligt, werd bij raadsbesluit van 16 juni 1970 zo genoemd en heette tevoren  bij raadsbesluit van 12 december 1961 Irenestraat.  
Prinsenlaan Wyckerpoort De naam verwijst naar leden van ons Koningshuis.  
Prinses Beatrixhaven Beatrixhaven Genoemd naar Prinses Beatrix eerst Prinses, thans Koningin van Nederland.  
Prinsesselaan Wyckerpoort De naam verwijst naar leden van ons Koningshuis.  
Printersdreef Belfort Printer is een oude benaming voor boekdrukker.  
Professor Cobbenhagenstraat Wyckerpoort Martinus Josephus Hubertus Cobbenhagen (1893-1954), econoom en priester, was sinds 1927 hoogleraar in de algemene leer en geschiedenis van de economie in Tilburg en een  fervent uitdrager van de katholieke sociaal-economische ideeen.  
Professor Crahaystraat Wyckerpoort Jean Guilllaume Crahay (1780-1856) geboren te Maastricht, natuurkundige, was leerling en opvolger van J.P.Minckelers. In 1830 werd hij tot hoogleraar te Gent benoemd, welke functie vanwege de Belgische opstand niet aanvaard kon worden. Later werd hij hoogleraar te Leuven.  
Professor Dumoulinstraat Wyckerpoort Nicolaus Christianus Hubertus Dumoulin (1827-1890) geboren te Maastricht, was hoogleraar aan de medische faculteit te Gent. In Belgie was hij een baanbreker op het gebied van de diagnostiek en de eerste die een medisch laboratorium oprichtte.  
Professor Hanneronstraat Wyckerpoort Antoine Hanneron (ca 1400-1490) hoogleraar in de wijsbegeerte en letteren aan de universiteit van Leuven. Hij trad in 1442 op als getuige bij een geschil tussen het Sint-Servaaskapittel en het stadsbestuur over de lammertienden een belastingheffing op jong vee).  
Professor Henketplein Wyckerpoort Nicolaas Hubertus Henket (1829-1904) geboren te St. Pieter, was landmeter en later hoogleraar in de (spoor)wegen en bruggenbouw. Hij adviseerde onder meer over hoe in Maastricht overstromingen door de Jeker konden worden voorkomen.  
Professor Kernstraat Wyckerpoort Johan Hendrik Casper Kern (1833-1917), oriëntalist, was van 1858 tot 1862 docent Grieks en Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te Maastricht en werd in 1865 de eerste hoogleraar Sanskrit te Leiden.  
Professor Martensstraat Wyckerpoort Martin Martens (1797-1863) werd in 1835 aangesteld tot hoogleraar te Leuven in de schei- en plantkunde. Hij was geneesheer in Maastricht en lid van de provinciaal geneeskundige commissie in Limburg.  
Professor Moserstraat Wyckerpoort Caspar Moser (1759-1829) geboren te Maastricht, belangrijk voor de Nederlandse kerkgeschiedenis., had een aandeel in het oprichten van het seminarie te Sint-Michielsgestel, waar hij als professor optrad. Eerder was hij professor te Antwerpen en te Leuven.  
Professor Mullerstraat Wyckerpoort Johan Jacob Aernoud Muller (1856-1946) geboren te Maastricht, was leider van wetenschappelijke expedities in Indonesie. Hij was buitengewoon hoogleraar in de geodesie (het bepalen van de grootte en de vorm van een gedeelte van het aardoppervlak) en kartografie aan de universiteit van Utrecht.  
Professor Nypelsstraat Wyckerpoort Jean Servais Guillaume Nypels (1803-1886) geboren te Maastricht, was hoogleraar te Luik in strafrecht en strafvordering. Hij heeft bijgedragen aan de herziening van het Belgische wetboek van strafrecht en strafvordering.  
Professor Pasmansstraat Wyckerpoort Batholomeus  Pasmans (ca. 1640-1690) geboren te Maastricht, was onder meer hoogleraar te Leuven en boekencensor in het diocees Mechelen.  
Professor Pieter Willemsstraat Wyckerpoort Pieter Caspar Hubert Willems (1840-1898) geboren te Maastricht, doceerde te Leuven Latijnse letterkunde en Romeinse oudheden. Hij werd een medestander van de Vlaamse beweging en de eerste voorzitter van de Vlaamse Academie te Gent (1886).  
Professor Quixstraat Wyckerpoort Franciscus Hubertus Quix (1874-1946) was van 1898-1900 assisstent in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Later werd hij  hoogleraar in de keel-, neus- en oorheelkunde aan de Universiteit van Utrecht.  
Professor Roerschstraat Wyckerpoort Louis Chrétien Roersch (1831-1891) geboren te Maastricht, taalkundige, werd in 1872 te Luik tot hoogleraar benoemd.  
Professor Scholsstraat Wyckerpoort Charles Mathieu Schols (1849-1897) geboren te Maastricht, werd in 1878 hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft in de vakken landmeetkunde, waterpassen en geodesie (het bepalen van de grootte en de vorm van een gedeelte van het aardoppervlak).  
Professor Thomassenstraat Wyckerpoort Marie Hubertus Joannes Petrus Thomassen (1847-1906), praktiseerde tot 1881 als veearts te Maastricht en was daarna leraar op de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht en deed onderzoek op bacteriologisch gebied. Daarnaast heeft hij enige historische publicaties uitgegeven onder andere over Maastricht.  
Professor van Benedenstraat Wyckerpoort Pierre Joseph van Beneden (1809-1894) werd in 1836  hoogleraar zoologie en anatomie aan de Universiteit van Leuven. Geboren te Mechelen was hij wellicht een afstammeling van een oude  Maastrichtse familie.  
Professor van Groesbeekstraat Wyckerpoort Johannes van Groesbeek (ca 1380-1445), studeerde te Bologna canoniek en  burgerlijk recht. In Maastricht was hij als kanunnik verbonden aan het Sint- Servaaskapittel. Hij werd de eerste professor in het burgerlijk recht aan de Universiteit van Leuven.  
Professor van Italliestraat Wyckerpoort Leopold van Itallie (1866-1952) geboren te Maastricht, werd hoogleraar in de artsenij en vergiftenleer aan de universiteit van Leiden.  
Proosdijweg Mariaberg De proosdij was het ambtsgebied en ambtsgebouw van de proost van het kapittel van Sint Servaas. Een proost behartigt de wereldlijke belangen van de kapittelheren.  
Proost Banensstraat Heer Joannes Theodorus Banens was de laatste door  het kapittel van Sint Servaas benoemde rijproost (1796). Een  rijproost is iemand die te paard de banken (dorpen), waaronder Heer bezocht om er bestuur en rechtspraak van het kapittel uit te oefenen.  
Protonstraat Heer Proton is een van de bouwstenen van de materie.   
Pruikemakersdreef Belfort Pruikenmakers behoorden in het Middeleeuwse Maastricht  tot het kremersambacht.  
Pulperdonk Oud-Caberg Pulper is een werktuig voor het losmaken van vezelplaten in de papierindustrie.  
Punterweg Beatrixhaven Punter is een klein open vaartuig vooe lokaal gebruik in watterrijke gebieden zoals bijvoorbeeld Giethoorn. Het werd met een vaarboom in beweging gebracht - punteren.  
Putepeel Malpertuis Putepeel is een vis  en aanwezig bij het geding tegen Reinaart.  
Putsteeg Itteren Vernoemd naar de gemeenschappelijke waterput.  
Pyrmonstraat Wyckerpoort Zie Waldeck Pyrmontstraat  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök