Restauratie

Sintervaosbasiliek

(Restauratie Sint Servaas basiliek)

Restauratie:

In de periode 1870-1890 werd de Sint-Servaas ingrijpend gerestaureerd door P.J.H. Cuypers, die onder meer een nieuw portaal liet bouwen aan het Keizer Karelplein. de puntgevel boven het oostkoor liet vernieuwen in rode zandsteen. De barokke torenhelmen uit de 18e eeuw werden vervangen door torenspitsen in neoromaanse stijl. Op de plaats van de barokke middentoren in het westwerk verrees een hoge, neogotische toren. Deze toren ging op 9 september 1955 door brand verloren, waarbij de  top viel in laaiende vlammen door het dak van het middenschip. De Maastrichtse brandweermannen voorkwamen een ware ramp maar konden niet de discussie blussen die, vervolgens, oplaaide over de brandende vraag: wel of geen toren meer en zo ja wat voor een toren? Intussen kijkt Maastricht alweer bijna zo'n vijftig jaar tegen de trieste stomp van de toren op. Toen al bleek dat een grote restauratie van de kerk noodzakelijk was. Deze begon vlak na het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1985 en werd in 1993 afgerond. De parochie verhuisde tijdens de restauratieperiode naar de Kruisherenkerk aan de Kommel.

Tijdens de restauratie kwamen grote gebreken van het gebouw aan het licht. Één pilaar was inwendig verbrijzeld en moest met hars worden ingespoten om de dragende kracht van het gewelf veilig te stellen. Eén steunbeer bleek - door een oorspronkelijke bouwfout - geen fundament te hebben, waardoor een grote scheur in een muur van het zuidelijke transept was ontstaan. Vroeger werd deze scheur in verband gebracht met de ontploffing van een kruithuis in de nabijheid (gesproken werd van een "hangbeer" in plaats van steunbeer). Bij de restauratie werden de ingangsportalen aan de Vrijthofzijde hersteld. Het restant van de afgebrande middentoren van Cuypers werd verwijderd.

De neogotische muurschilderingen van Cuypers werden bij de restauratie grotendeels verwijderd en vervangen door een beschildering in laat-Middeleeuwse stijl, gebaseerd op restanten van 15e eeuwse plafondschilderingen. De verwijdering van de Cuypers-decoraties en de reconstructie van een vroegere situatie was controversieel. Bij de restauratie werd tevens de meubilering van de kerk (o.a. de kerkbanken) werd vernieuwd.

De restauratie uit de jaren '80 was dusdanig ingrijpend, dat het nodig werd geacht de Sint-Servaasbasiliek opnieuw in te wijden. Bij de consecratieplechtigheid in 1993 waren 12 bisschoppen aanwezig. In enkele pilaren werden kleine kruisjes met het Heilig Oliesel aangebracht.

Restauratie van de basiliek in de periode van 1981-1993
De restauratiecampagne werd voorbereid van 1976-1981 en duurde van juni 1981 tot juli 1993. De restauratie is voorbereid en uitgevoerd door de Stichting tot restauratie van de St. Servaas. De restauratie vergde een bedrag van fl 50.000.000 van welk bedrag door de Stichting zelf fl 7.000.000 opgebracht moest worden. De rest werd gedekt door subsidies. Vele particulieren, waaronder het jaarlijks Preuvenemint droegen bij in de kosten. De klus kon geklaard worden.

De restauratie droeg voornamelijk een conserverend karakter, behoudens voor wat betreft de schildering van het interieur. Het interieur heeft een ware gedaantewisseling ondergaan. De aanwezige schildering verkeerde in een slechte technische toestand en was daardoor niet te handhaven. Onder deze schilderingen kwamen de oorspronkelijke middeleeuwse schilderingen tevoorschijn.

De restauratie werd bekroond met de Monumentenprijs van de stad Maastricht, bestaande uit de zogeheten Victor de Stuerspenning. De restauratie werd afgesloten met het inwijden van de uit rond 1600 daterende Sint Servaasfontein, die een plaats heeft gekregen in de Pandhof. De inwijding is verricht door de Bisschop van Roermond, Mgr. F. Wiertz, door middel van het roeren van zijn bisschopsstaf in het waterbekken. Sloeg niet immers ook St. Servaas met zijn staf water uit de grond bij Biesland. Het water van die bron heeft oorspronkelijk de Sint Servaasfontein gevoed. Voor Maastricht bleef een monument van onschatbare waarde bewaard, zowel uit religieus, cultureel, historisch als emotioneel oogpunt. De kerk staat er weer in al haar liturgische luister en schittering.  St.Servaas interieur 

Naor Bove

Naor Bove Bron:  wikepedia,  Foto's : John Kerkhofs.

eine terök